EFOP 3.2.3-17-2017-00014- „A tanulás holnapja: a holnap tanulása!”

Pályázó neve: Szegedi Tudományegyetem
Konzorciumi partner: Boldogasszony Iskolanővérek
Támogatási összeg: 85 millió Ft
Támogatási intenzitás: 100%
Projekt megvalósításának kezdete: 2018. január 1.
Projekt fizikai befejezése: 2022. március 31.

„A tanulás holnapja: a holnap tanulása!” című projekt a Dél-alföldi Régió 3 kiemelkedő fejlesztési tapasztalatokkal és széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkező köznevelési intézményében tűzi ki célul a digitális oktatás pedagógiai eszközrendszerének és támogató környezetének komplex kialakítását.

A tanulás holnapja: a holnap tanulása! című projekt megvalósítása során a digitális oktatás színvonalának minőségi javítását és annak széleskörű elterjesztését támogató, tudatosan megtervezett módszertani és infrastrukturális fejlesztések valósulnak meg a Szegedi Tudományegyetem és a Boldogasszony Iskolanővérek konzorciumának a 21. század folyamatos változásaira és az IKT technológiák térhódítására nyitott 3 alábbi intézményében:

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola (korábbi nevén Ságvári)

 • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája
 • Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium.

A tanulás holnapja: a holnap tanulása! című projekt megvalósítása során olyan programelemek szakmai kidolgozását, megszervezését és megvalósítását tervezzük, melyek:

 • alkalmasak a pedagógusok tanórai és tanórán kívüli, IKT eszközhasználattal összefüggő módszertani kultúrájának megújítására, gazdagítására, ezáltal az IKT eszközök minél szélesebb körű iskolai alkalmazásának előmozdítására;
 • támogatják a tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak átfogó, tudatos és tervszerű fejlesztését,
 • hozzájárulnak a diákok digitális technológiára épülő egyéb készségeinek (médiatudatosság, kommunikáció, kritikai szemlélet, algoritmizálási és prezentációs képességek) iskolai keretek között zajló fejlesztéséhez;
 • eredményesen alkalmazhatók a 3 intézményben tanuló diákok sikeres munkaerő-piaci részvételének megalapozásához.

A tanulás holnapja: a holnap tanulása! című projekt megvalósítása során a projektben résztvevő 3 iskola komplex, intézményi szintű digitális fejlesztése várható:

 • nemzetközileg bevált eszközrendszerekre, digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programok bevezetése valósul meg: a pályázati kiírásban szereplő valamennyi fejlesztési/kompetenciaterületen (matematika, szövegértés, természettudomány, problémamegoldó gondolkodás, kreativitás) beindul a digitális programcsomagok kísérleti jellegű kipróbálása és megtörténik a hozzájuk kapcsolódó eszközpark, programok és támogató demonstrációs eszközök beszerzése;
 • a 3 digitálisan korszerűsített köznevelési intézményben az iskolai élet 4 színterén (általános iskola alsó tagozat, felső tagozat, művészeti iskola, valamint gimnázium) összesen 12 programcsomag bevezetése történik meg 35 pedagógus közreműködésével – a 3 bevont intézményben közvetlen célcsoportként közel 350 fő tanuló részesül „első kézből” a fejlesztésekből;
 • 50 fő pedagógus vesz részt a programcsomagok bevezetéséhez kapcsolódó 30-84 órás akkreditált pedagógus-továbbképzéseken a választott digitális pedagógiai módszertani csomagokkal összhangban;
 • a választott programcsomagokhoz kapcsolódóan a pilot programban résztvevő 35 pedagógus intézményi digitális tartalmakat fejleszt (digitális óravázlatok, óratervek, tanmenetek, tanítást-tanulást támogató tartalmak, digitális projektleírások), a projekt megvalósítása során összesen 1.050 db NKP-feltöltés valósul meg;
 • intézményközi online tanári közösségek alakulnak, amelyek tagjai folyamatosan megosztják egymással fejlesztési és módszertani tapasztalataikat, emellett projektszinten 8 db, az implementációt támogató esemény (szakmai nap, workshop) szervezése várható;
 • a szakmai megvalósításban résztvevő pedagógusok munkáját további támogató szolgáltatásokkal segítik: intézményi szinten digitális módszertani asszisztens, rendszergazda és intézményi szakmai koordinátor, projektszinten szakmai vezető és digitális módszertani vezető bevonásával.
 • az alkalmazott digitális pedagógiai módszertani csomagok intézményi bevezetésének előrehaladását folyamatosan értékelik, s azok tapasztalatait beépítik az intézményi pedagógiai programba és digitális fejlesztési tervbe;
 • intézményenként évente 1, projektszinten 3 év alatt összesen 9 alkalommal szerveznek szemléletformáló, népszerűsítő kampányt a digitális pedagógia bevezetésének tapasztalatairól az intézményekben dolgozók, tanulók és szüleik számára.
 • a projektben résztvevő intézmények szerteágazó kapcsolatrendszere, regionális beágyazottsága révén a projekt eredményeinek az intézményi szinteken jelentősen túlmutató, regionális méretű hasznosulása várható.

A tanulás holnapja: a holnap tanulása! című projekt több ponton is illeszkedik a pályázati konstrukcióban és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában megfogalmazott stratégiai célkitűzésekhez, így meggyőződésünk szerint a projekt kimagasló módon lesz képes az azokban megfogalmazott célkitűzések megvalósításából részt vállalni.

A Karolina Iskolában lezajlott programok részletesebb ismertetője