Boldogasszony Iskolanővérek Alapítvány

Kedves barátaink, mindazok, akik eddig, és a jövőben is támogatják munkánkat!

A Boldogasszony Iskolanővérek magyarországi rendtartománya

 • négy komplex oktatási intézményt (óvodától érettségiig),
 • három egyetemi szakkollégiumot,
 • a Vajdaságban anyanyelvükön tanuló magyar lányok részére kollégiumot tart fenn;
 • a Székelyföldön a Kodály-módszerrel oktató énekes iskolát és gyermekkórust működtet;
 • munkatársai szakmai és személyes kibontakozását segítő képzéseket, konferenciákat szervez;
 • programjai, kiadványai révén élő kapcsolatokat tart fenn egykori diákjai közösségével;
 • a rendtartomány 50 nővére oktató-nevelő munkával, apostoli szolgálattal és imádságos jelenléttel munkálkodik a rendalapítónkkal, Boldog Gerhardinger Teréziával elindult küldetésen, mely szerint “Nevelés által megváltoztatható a világ!”.

Az 1%-os felajánlásokat vagy közvetlen támogatást a következő névre várjuk:

Boldogasszony Iskolanővérek Alapítvány
adószám: 18006245-1-43
bankszámlaszám: 11705008-20415286

Ha adója egy százalékával célzottan valamelyik szolgálati területünket, vagy intézményünket szeretné támogatni, ehhez információt az alábbi honlapokon talál:

Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont (A Mi Patronánk alapítvány):
http://patrona.hu/hivatalos/alapitvany

Svetits Intézet ( Svetits Alapítvány):
https://svetits.hu/alapitvany

Karolina Iskola (Szegedi Iskolanővérek Alapítvány):
https://www.karolinaiskola.hu/hivatalos/alapitvany

SZIGNUM (Makói Szent István Egyházi Iskoláért Alapítvány) :
https://szignum.hu/hivatalos/alapitvany

Erdélyi Tündérkert Alapítvány Hátrányos Helyzetű Gyerekekért
Bankszámlaszám: 12010556 – 00109542 –   0010 0004 
Adószám: 18568686-1-09

Köszönjük, hogy támogatásával részt vállal küldetésünkben!
 

Részlet az alapszabályból:

I. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

1990. év november hó 12. napján Patrona Hungariae Alapítvány elnevezéssel a Ptk. 74/A. §-ban meghatározott szabályok szerinti jogi személy megalakítására került sor az Alapító Okiratban meghatározott célok biztosítására.

Az alapítványt a Fővárosi Bíróság 8.Pk.64169/2. sorszám alatt nyilvántartásba vette.

A közhasznú szervezet elnevezése: Boldogasszony Iskolanővérek Alapítvány (megjegyzés: a névváltoztatás dátuma 2017. június 26.)

A Boldogasszony Iskolanővérek Alapítvány jogi személy.

A közhasznú szervezet székhelye: 1092 Budapest, Knézich u. 5-7.

Alapítói jogok gyakorlására jogosult jogi személy: Piarista Rend Magyar Tartománya [székhely: 1042 Budapest, Piarista köz 1.; egyházi nyilvántartási száma: 00001/2012-062; adószáma: 19024938-2-41; személyes képviseletet ellátja: Szakál Ádám (lakik: 1052 Budapest, Piarista u. 1.)]

A közhasznú szervezet létesítésének időtartama: határozatlan 

 

II. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

 1. Annak elősegítése, hogy a katolikus és óvodai, általános iskolai és gimnáziumi oktatásra a tanulók - szociális és bármely más helyzetüktől függetlenül, megkülönböztetés nélkül - minél nagyobb számban vehessék igénybe a rend iskoláit. Boldogasszony Iskolanővérek (korábbi nevén: MiasszonyunkróI nevezett Szegény Iskolanővérek Kongregációjának Magyar Rendtartománya) (a továbbiakban: Rend) intézményeinek felújítása, bővítése, karbantartása és fenntartása.
 2. Széleskörű oktatási, nevelési és szabadidős tevékenységek megvalósulásának elősegítése a Rend által fenntartott és a Rend fenntartása alá kerülő intézményekben.
 3. Az oktatási-nevelési és ismeretterjesztési tevékenységeken keresztül a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlősége megteremtésének és sikeres társadalmi integrációjának elősegítése.
 4. Időskorúak és szociálisan rászorulók anyagi és lelki támogatása, segítése, gondozása.
 5. Az iskolákon kívüli tevékenységek körében a tartomány minden tevékenységének, missziójának támogatása.
 6. A hazai, illetőleg a határon túli magyarság közös érdekei érvényre juttatásának elősegítése.

 

III. AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE

Az alapítvány közhasznú tevékenysége:

a) szociális tevékenység, családsegítése, időskorúak gondozása

( a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások közfeladathoz kapcsolódóan a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény („Mhötv.”) 13. § (1)
bekezdése 8. pontja, 23. § (4) bekezdése 4. pontja és 23. § (5) bekezdése 11. pontja teljesítésének közvetett elősegítése - önkormányzati feladat);

b) gyermek-és ifjúságvédelem

(a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások közfeladathoz kapcsolódóan a Mhötv. 13. § (1) bekezdésének 8. pontja és 23. § (5) bekezdése 11. pontja teljesítésének közvetett elősegítése - önkormányzati feladat);

c) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

(a köznevelési intézmény alapítása és fenntartása közfeladathoz kapcsolódóan a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény („Nkt.”) 62. § (1) bekezdés b) pontja teljesítésének közvetett
elősegítése - állami feladat);

d) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

(a köznevelési intézmény alapítása és fenntartása a közfeladathoz kapcsolódóan az Nkt. 2. § (3) bekezdése c), e), g), i), o), és p) pontja teljesítésének közvetett elősegítése - állami feladat).

Típus