Pályázati felhívás

A Boldogasszony Iskolanővérek fenntartásában működő Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium intézményvezetői munkakör betöltésére. 

Jogviszony

Pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, intézményvezetői munkakörben fennálló, határozott időre

Munkakör

Intézményvezető (főigazgató)

Foglalkozás jellege

Teljes munkaidő

Vezetői megbízás időtartama

2022. augusztus 1-2027. július 31.

Munkavégzés helye

Szeged, Szentháromság utca 70-76.

Illetmény, juttatások, pótlékok

Pedagógus életpálya szerinti.

Irányadóak: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései.

Ezen felül a munkáltatói döntés alapján történő juttatás - megegyezés alapján.

Pályázati feltételek

326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján: középiskolában pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség;

 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat;
 • magyar állampolgárság;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • a Római Katolikus Egyház értékrendjének elfogadása;

A vezetői munkakörrel járó lényeges feladatok

 • A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 69.§-ában foglalt feladatok;
 • Az intézmény iskolanővéri szellemiségben, az iskolanővéri pedagógia iránti elköteleződés alapján történő vezetése;
 • a fenntartó által jóváhagyott költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása;
 • kapcsolattartás a fenntartó képviselőjével, valamint a Tartományi Hivatal vezetőjével;
 • nevelési és oktatási programok meghatározása a hatályos jogszabályok keretein belül;
 • a nevelői-oktatói munka szervezése, értékelése, minőségének ellenőrzése;
 • a neveléssel-oktatással összefüggő adminisztratív munka irányítása, ellenőrzése;
 • a tantestület, a technikai dolgozók, a diákok és a szülői közösség együttműködésének biztosítása;

A pályázathoz mellékelni kell

 • a végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló okiratok hitelesített másolatát;
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
 • részletes szakmai önéletrajzot;
 • motivációs levelet;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetési programot;
 • arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó személyét illetően, a Nkt. és az Mt. rendelkezései alapján összeférhetetlenség nem áll fenn;
 • arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a pályázati anyagában közölt személyes adatainak a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos kezeléséhez hozzájárul;
 • arról szóló nyilatkozatot, hogy a pályázó a jelen pályázat benyújtásával egyidejűleg más köznevelési intézmény igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázatra nem nyújt be dokumentációt;
 • plébánosi ajánlást.

A pályázat benyújtásának határideje

2022. február 15.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot postai és elektronikus úton is meg kell küldeni az alábbiak szerint:

A postai úton küldött pályázati anyag esetében: két példány (eredeti és másolat), zárt borítékban;

Postacím: Boldogasszony Iskolanővérek Tartományfőnöksége, 1092 Budapest, IX. kér. Knézich utca 5-7.

Elektronikusan küldött anyag a következő címre küldendő: ivanicsmandrea@gmail.com

A pályázat kiírásával kapcsolatos további felvilágosítás

ivanicsmandrea@gmail.com e-mail címen kérhető.

A pályázat elbírálásának módja

Az intézményvezető fölött a munkáltatói jogot a szegedi Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium fenntartója, a Boldogasszony Iskolanővérek gyakorolja, képviselője, a tartományfőnök útján.

A pályázat elbírálásának határideje

2022. április 30.